سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
هیئت باب الحوائج شهریار 
ریاست مرکز و خدمات علمی فرهنگى 
 
 
اجرائی مذهبی 
همکاری 
هیئت مهاجرین شیراز 
مبلغ 
1383/01/01 
1386/01/01 
خطابه مراسمات آموزش 
همکاری 
مدرسه حجتیه معارف قم  
پژوهشگر 
1380/01/01 
1386/01/01 
پژوهش و ارائه مقاله و شیوه ها 
همکاری 
کتابخانه بقیه الله الاعظم(عج) 
ریاست و ارسال کتب 
1376/01/01 
1386/01/01 
ریاست تهیه لیست و اخذ کتب و ارسال 
همکاری 
کتابخانه بقیه الله الاعظم(عج) 
ریاست آموزشی و پژوهشى 
1376/01/01 
1386/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز فرهنگی مهاجرین شهریار 
عضو هیئت امنا و اجرای آن 
 
 
اجرائی فرهنگی 
همکاری 
مرکز فرهنگی سید الشهدا اراک 
ریاست 
1361/01/01 
1386/01/01 
ریاست و اجرای مراسمات 
همکاری 
مرکز فرهنگی قمر بنی هاشم قم 
عضو هیئت امنا 
1360/01/01 
1386/01/01 
ریاست آموزشی – برنامه تدارکات 
همکاری 
مرکز فرهنگی علی اصغر کاشان 
ریاست آموزش 
1376/01/01 
1386/01/01 
طراحی برنامه ریزی سالیانه آموزشى 
همکاری 
مرکز تخصصی هدایت قم 
عضو هیئت امناء 
1370/01/01 
1386/01/01 
عضویت فرهنگی آموزشى 
همکاری 
مرکز تخصصی تبلیغ قم 
دبیر تبلیغى 
1377/01/01 
1382/01/01 
دبیر برنامه ریزی و اجراییات